Paramery nastavení – popis

Struktura zápisu:
Zápis nastavení hnacích vozidel je složen ze dvou hlavních bloků. První popisuje mechaniku vozu, druhý potom jeho pohon a řízení. Vagony používají jen první část, řídící a některé spec. vozy obě. Hlavní bloky se potom ještě rozpadají na další funkční bloky, zpravidla pro přehlednost zápisu komentované. Vyvarujte se používání češtiny, lépe používat názvů a komentářů bez háčků a čárek.

V následném popisu parametrů jsou v závorkách použity jako hodnoty příklady nebo obecné názvy. Open Rails vznikl s přispěním převážně programátorů z anglosaských zemí. U hodnot fyzikálních veličin tedy používá imperiálních jednotek, které nemusejí mít hodnotu následovanou značku jednotky.
Open Rails však u stejné fyzikální veličiny akceptuje i jiné jednotky a tak není problém používat evropských jednotek SI. V tomto případě však musí číselnou hodnotu veličiny následovat zkratka jednotky (bez mezery). Typickým příkladem je imperiální hodnota tlaku. V zápisu může být ( 72 ) což si simulátor překládá jako 72 psi (libra na čtvereční palec). Pro lepší přehlednost a představu doporučuji psát za hodnoty jednotky používané na evropských železnicích – bar. Zápis tedy bude ( 5bar ).
U číselných hodnot se potom mezi celými a desetinami užívá tečka místo čárky. U velkých hodnot je povolen matematický zápis exponentem 1200000 lze zapsat jako 1.2E6

Pokud jde o vztah Open Rails (OR) <> MSTS, OR toho hodně z MSTS přebírá. Nevyužívá však všechny původní parametry pro MSTS. Zavedl řadu vlastních a některé původní využívá jiným způsobem. Parametry používané výlučně simulátorem Open Rails jsou zvýrazněny tučným písmem. Načte-li Open Rails nastavení pro MSTS, nic vážného se nestane. Vozidlo se obvykle rozjede, ale může se chovat „divně“. V opačném případě je to horší. Pro MSTS jsou nastavení pro OR nečitelná, buďto je nenačte vůbec nebo pokus skončí pádem MSTS.
(2468)

Rozvržení sekcí a bloků zápisu kodu

ZÁHLAVÍ
SEKCE VOZU
BLOK NÁKLADU A DOPLŇKŮ MODELU
BLOK SPOJOVÁNÍ VOZŮ
BLOK BRZD
BLOK JÍZDNÍCH ODPORŮ A TŘENÍ
BLOK ADHEZE
BLOK OSVĚTLENÍ A SVĚTELNÝCH EFEKTŮ
SEKCE POHONU A ŘÍZENÍ

ZÁHLAVÍ

SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Kouzelná formulka z prvního řádku, po které má šanci vůz v simulátoru ožít. Tedy jsou-li všechny následující ingredience správně namíchány.

Comment ( „text komentare“ )

Parametr pro popis. Používá se k okomentování funkce, k popisu funkčního bloku, autorských poznámek a všeho co nesouvisí přímo s parametry.
Pro popis vozidla samotného nebo návod na ovládání jsou vyhrazeny samostatné parametry.

SEKCE VOZU

Wagon ( nazev_vozu

Parametr vyznačující počátek hlavního bloku pro vlastnosti vozu. Uvnitř tohoto bloku je definováno chování vozu vně: rozměry, pojezd, brzdy, spřáhla, jízdní odpory a adheze, osvětlení, chování pantografu u elektrických vozidel, modely doplňků a nákladu atp.
Všechna následující parametry spadající do tohoto bloku následují na řádcích za závorkou. Druhá závorka blok ukončuje za posledním parametrem. Pokud by tato uzavírací závorka chyběla, načítání do simulátoru skončí chybou.
Jako hodnota je použit název vozu, podle kterého je vozidlo identifikováno simulátorem v trainsetu. Název musí být shodný s vlastním názvem souboru nastavení .eng nebo .wag. U hnacích vozidel je stejný název ještě použit u druhého hlavního bloku – Engine.

Přiklad

Type ( Carriage )

Parametr se čtyřmi předem definovanými hodnotami, kterými se stanovuje typ vozidla. Engine – hnací (očekává se druhý hlavní blok Engine), Freight – nákladní vagon, Carriage – osobní vagon, Tender – tendr parních lokomotiv.
U vozidel, která nejsou hnací, ale očekává se u nich nějaké řízení se rovněž použije typu Engine. Typicky u řídících vozů.

Příklad

WagonShape ( nazev_modelu.s )

Jeden ze základních parametrů. Odkazuje na název souboru s modelem. Ten by se měl nacházet ve stejné složce jako soubor s nastavením.

Příklad

Size ( 3.112m 4.334m 24.79m )

Fyzický rozměr modelu, reprezentující jeho výšku, šířku a délku. Z výšky se počítá těžiště vozu, z délky je počítáno chování spřáhla. Proto je potřeba u délky uvádět vzdálenost mezi plochami nárazníků. Rozměry se celkem snadno určí načtením modelu do prohlížeče
ShapeView a zde potom funkcí CTRL+C nebo CTRL+B. Pozor, ačkoliv je délka přes nárazníky ve většině případů největším rozměrem, existují modely které svými částmi nárazníky přesahují. Typicky např. model osobního vagónu a jeho přechodové měchy. Použití doplňujícího parametru InertiaTensor již není požadováno.

Příklad

Mass ( 24t )

Hmotnost vozidla, pro tento účel se uvádí služební hmotnost hnacího vozidla. U vagónů potom hmotnost prázdného nebo loženého, v případě osobního potom obsazeného. U hnacích vozidel je služební hmotnost daná technickými údaji o vozidle. U nákladních vagónů je údaj hmotnosti prázdného vozu použit také z technické dokumentace. U ložené varianty se přičítá hmotnost nákladu, ta by však neměla překročit objemovou ložnost daného typu vozu. Jinými slovy dřevem naložený vůz typu Eas bude vážit jinak než stejný vůz naložený železným šrotem.
U osobních vozů se hmotností rozumí hmotnost vagónu samotného plus hmotnost cestujících a zavazadel. Ta se odvíjí od obsaditelnosti vozu dle technické dokumentace. Buďto 100% (zcela obsazeno) nebo např. 75% (částečně obsazeno). A podle předpisů ČD se uvažuje s 80 kg na jednoho cestujícího.
Jde o dost důležitý parametr, jehož hodnotu používají jiné parametry ke svým výpočtům.

Příklad

WheelRadius ( 0.625m )

Poloměr kola, přesněji řečeno styčných ploch kola s kolejnicí. Používá se k řadě dalších výpočtů. Ideálně středně ojetá kola. Mnohem častěji se však používá hodnota nového kola, protože je lépe dostupná.

Příklad

NumWheels ( 4 )

Parametr určující počet náprav. U vagónů je použit jednou v sekci Wagon, u hnacích vozidel potom dvakrát. V sekci Wagon a v sekci Engine. V prvním případě se používá pro výpočet valivého odporu vozidla pomocí rovnice W. J. Davise s  konstantami pro různé typy vozidel, hmotnosti a právě počtu náprav. V tomto případě se započítávají všechny nápravy, které vozidlo má.
U hnacích vozidel se použije stejný parametr ještě jednou v sekci Engine. zde je však použit pro výpočet adheze hnacího vozidla a proto se do hodnoty započítávají pouze hnané nápravy, nikoliv běžné. To se týká především parní trakce, starých el. lokomotiv a motorových vozů nebo jednotek s jedním podvozkem hnacím a druhým běžným.

Příklad

BLOK NÁKLADU A DOPLŇKŮ MODELU

ORTSFreightAnims (

Blok parametrů pro pomocné modely, náklady, stíny, figurky strojvedoucích a jiné doplňky. Tyto pomocné modely mohou být animované i statické. Blok musí být zakončen uzavírací závorkou.

Příklad

MSTSFreightAnimEnabled ( 0 )

Pokud by byl z nějakých důvodů zapsán FreightAnims mimo tento blok (původním způsobem podle MSTS), lze tímto parametrem nastavovat jeho viditelnost a funkčnost. Nejčastěji tomu ale tak není a proto mívá hodnotu 0.

WagonEmptyWeight ( 5t )

Parametr pro použití dynamického nákladu. Určuje hmotnost prázdného vagónu (tara) bez nákladu.

Příklad

EmptyMaxBrakeForce ( 10kN )

Parametr pouze pro použití dynamického nákladu. Určuje max. brzdnou sílu prázdného vagónu nebo nevyzbrojené lokomotivy (bez vody, uhlí, nafty atp.). Podrobnosti k parametru MaxBrakeForce zde.

Příklad

EmptyMaxHandbrakeForce ( 3kN )

Parametr pouze pro použití dynamického nákladu. Určuje max. brzdnou sílu ruční brzdy prázdného vagónu nebo nevyzbrojené lokomotivy (bez vody, uhlí, nafty atp.)

EmptyORTSDavis_A ( 289.8 )

Parametr pouze pro použití dynamického nákladu. Parametr představuje spočtenou hodnotu Davisova koeficientu mechanické síly A  z rovnice vozidlového odporu
Ov = A + B*v + C*v2 . Pro výpočet s hmotností prázdného vagónu nebo nevyzbrojené lokomotivy (bez vody, uhlí, nafty atp.). Výpočet lze provést pomocí kalkulačky vozidlových odporů FCalc2.0. Výchozí jednotkou je Newton, jednotka tedy nemusí být  u hodnoty uvedena.

Příklad

EmptyORTSDavis_B ( 1.64 )

Parametr pouze pro použití dynamického nákladu. Parametr představuje spočtenou hodnotu Davisova koeficientu mechanického odporu B  z rovnice vozidlového odporu Ov = A + B*v + C*v2 . Pro výpočet s hmotností prázdného vagónu nebo nevyzbrojené lokomotivy (bez vody, uhlí, nafty atp.). Výpočet lze provést pomocí kalkulačky vozidlových odporů FCalc2.0. Výchozí jednotkou je N/m/s, jednotka nemusí být tedy uvedena u hodnoty.

Příklad

EmptyORTSDavis_C ( 0.4398 )

Parametr pouze pro použití dynamického nákladu. Parametr představuje spočtenou hodnotu Davisova koeficientu aerodynamického odporu C z rovnice vozidlového odporu Ov = A + B*v + C*v2 . Pro výpočet s hmotností prázdného vagónu nebo nevyzbrojené lokomotivy (bez vody, uhlí, nafty atp.). Výpočet lze provést pomocí kalkulačky vozidlových odporů FCalc2.0. Výchozí jednotkou je Nm/s2, jednotka nemusí být tedy uvedena u hodnoty.

Příklad

EmptyCentreOfGravity_Y ( 0.87 )

Parametr pouze pro použití dynamického nákladu. Určuje výšku těžiště prázdného vagónu nebo nevyzbrojené lokomotivy (bez vody, uhlí, nafty atp.). Výchozí jednotkou je metr, jednotka tedy nemusí být  u hodnoty uvedena.

Příklad

IsGondola ( 0 )

Parametr pouze pro použití dynamického nákladu. Funguje u některých typů nákladních vagónů a animovaného výklopníku. Výsledkem je animovaná vykládka vagónu jeho otočením v podélné ose. Vykládka vagónu se zahájí najetím na určené místo (výklopník) a stisk klávesy T.
(1) pro otáčení, (0) pro ostatní vozy.

Příklad

UnloadingStartDelay ( 5 )

Parametr pouze pro použití dynamického nákladu. určuje v sekundách zpoždění zahájení vykládky. Uplatnění najde v aktivitách využívajících možností dynamického nákladu. Má za úkol simulovat reálné podmínky časovým odstupem mezi přistavením vozu a vlastním vyložením ( v reálu odplachtování, odkurtování, zajištění vozu ve výložníku, atp.). Účelem je tedy docílit časového zpoždění vykládky jako v reálu.

Příklad

FreightAnimContinuous (

Parametr pouze pro použití dynamického nákladu. Počátek dílčího bloku zápisu dynamického nákladu. Blok musí být zakončen uzavírací závorkou.

Příklad

IntakePoint ( 0.0 3.0 FreightGravel )

Parametr pro použití dynamického nákladu nebo zbrojení lokomotivy. Parametr stanoví pro jaký typ nakládacího nebo vykládacího bodu v trati je vůz určen. Podle druhu vagónu může být definováno i více typů nakládky. Například u vozů Eas, Es, Falls, Res atp. První hodnotou parametru je vzdálenost nakládacího nebo zbrojícího místa od centrálního bodu vozu, druhá hodnota je šíře nakládky (otvoru) v podélném směru  a třetí hodnotou je typ nakládky. Výchozí jednotkou je metr, nemusí být proto za hodnotou uváděn.

Náklad Typ # OR Název Poznámka
Žádný 0
Náklad – obilí 1 FreightGrain pro nádržkové, kryté i otevřené vozy
Náklad – uhlí 2 FreightCoal pro otevřené vozy
Náklad – štěrk 3 FreightGravel pro otevřené vozy
Náklad – písek 4 FreightSand pro otevřené vozy
Zbrojení – voda 5 FuelWater zbrojení loko i jako náklad
Zbrojení – uhlí 6 FuelCoal zbrojení loko i jako náklad
Zbrojení – nafta 7 FuelDiesel zbrojení loko i jako náklad
Zbrojení – dřevo 8 FuelWood zbrojení loko i jako náklad
Zbrojení – písek 9 FuelSand zbrojení loko i jako náklad
Náklad – obecný 10 FreightGeneral pro jakékoliv vozy
Živý náklad 11 FreightLivestock pro speciální kryté vozy
Náklad – nafta 12 FreightFuel pro kotlové vozy
Náklad – mléko 13 FreightMilk pro kotlové vozy
Náklad – pošta 14 SpecialMail pro služební a poštovní vozy

Náklady pro zbrojení lokomotiv lze použít i jako běžný náklad vozů a rozšířit tak sortiment využití vozu. To se týká především otevřených vozů, kde je na náklad vidět. Například vagon typu Roos může být jednou naložen kulatinou jako typ nákladu 10 a podruhé řezivem jako typ nákladu 8. Záleží jen na provedení nakládacího místa v trati (pila, skládka dřeva atp.)

Příklad1  Příklad2

Shape ( sterk.s )

Parametr pouze pro použití dynamického nákladu. Odkazuje na název souboru s modelu nákladu. Ten by se měl nacházet ve stejné složce jako soubor modelu vozu .s a souboru s  nastavením .wag.

Příklad

MaxHeight ( 0.0 )

Parametr pouze pro použití dynamického nákladu. Maximální výška animace nákladu vůči centrálnímu bodu 0. Je-li tedy model nákladu ve výšce 2 m od temene kolejnice (centrální bod 0), bude max. výška animace právě 2 m.

Příklad

MinHeight ( -0.65 )

Parametr pouze pro použití dynamického nákladu. Minimální výška animace nákladu vůči centrálnímu bodu 0. Je-li tedy model nákladu ve výšce -0.5 m od temene kolejnice (centrální bod 0), bude mix. výška animace právě -0.5 m (pod kolejí).

Je-li MinHeight >= 0 a MaxHeight > MinHeight, bude se nakládka a vykládka pohybovat nad vagón. Je-li MinHeight < MaxHeight a MaxHeight = 0, bude se nakládka a vykládka pohybovat pod vagón (koleje).

Příklad

FullAtStart ( 0 )

Parametr pouze pro použití dynamického nákladu. Určuje výchozí stav naložení vagonu po načtení do simulátoru. (0) pro prázdný vůz) a (1) pro naložený vůz. V praxi mohou mít všechny varianty nastavení vozu (prázdný i ložený) zapsaný stejný blok dynamického nákladu. Počáteční stav se potom rozliší tímto jediným parametrem.

Příklad

FullMaxBrakeForce ( 10kN )

Parametr pouze pro použití dynamického nákladu. Určuje max. brzdnou sílu naloženého vagónu (brutto) nebo vyzbrojené lokomotivy (s vodou, uhlím, naftou atp.)

Příklad

FullMaxHandbrakeForce ( 6kN )

Parametr pouze pro použití dynamického nákladu. Určuje max. brzdnou sílu ruční brzdy u naloženého vagónu (brutto) nebo vyzbrojené lokomotivy (s vodou, uhlím, naftou atp.)

Příklad

FullORTSDavis_A ( 328 )

Parametr pouze pro použití dynamického nákladu. Parametr představuje spočtenou hodnotu Davisova koeficientu mechanické síly A  z rovnice vozidlového odporu
Ov = A + B*v + C*v2 . Pro výpočet s hmotností naloženého vagónu nebo vyzbrojené lokomotivy (s vodou, uhlím, naftou atp.). Výpočet lze provést pomocí kalkulačky vozidlových odporů FCalc2.0. Výchozí jednotkou je Newton, jednotka tedy nemusí být  u hodnoty uvedena.

Příklad

FullORTSDavis_B ( 3.61 )

Parametr pouze pro použití dynamického nákladu. Parametr představuje spočtenou hodnotu Davisova koeficientu mechanického odporu B  z rovnice vozidlového odporu
Ov = A + B*v + C*v2 . Pro výpočet s hmotností naloženého vagónu nebo vyzbrojené lokomotivy (s vodou, uhlím, naftou atp.). Výpočet lze provést pomocí kalkulačky vozidlových odporů FCalc2.0. Výchozí jednotkou je N/m/s, jednotka nemusí být tedy uvedena u hodnoty.

Příklad

FullORTSDavis_C ( 0.4398 )

Parametr pouze pro použití dynamického nákladu. Parametr představuje spočtenou hodnotu Davisova koeficientu aerodynamického odporu C z rovnice vozidlového odporu
Ov = A + B*v + C*v2 . Pro výpočet s hmotností naloženého vagónu nebo vyzbrojené lokomotivy (s vodou, uhlím, naftou atp.). Výpočet lze provést pomocí kalkulačky vozidlových odporů FCalc2.0. Výchozí jednotkou je Nm/s2, jednotka nemusí být tedy uvedena u hodnoty.

Příklad

FullCentreOfGravity_Y ( 0.77 )

Parametr pouze pro použití dynamického nákladu. Určuje výšku těžiště naloženého vagónu nebo vyzbrojené lokomotivy (s vodou, uhlím, naftou atp.). Předpokládá se, že zatížením vozu a činností odpružení podvozku dojde k snížení bodu těžiště. Výchozí jednotkou je metr, jednotka tedy nemusí být  u hodnoty uvedena.

Příklad

FreightAnimStatic (

Počátek dílčího bloku zápisu statického nákladu (pomocného modelu). Blok musí být zakončen uzavírací závorkou.

Příklad

SubType ( Default )

Podtyp pomocného modelu. Zatím nijak nevyužíváno a uvádí se hodnota Default.

Shape ( nazev_pomocneho_modelu.s )

Parametr odkazuje na soubor s pomocným modelem. Ten by se měl nacházet ve stejné složce jako tento soubor nastavení.

Příklad

Flip ( 0 )

Určuje zda má výt pomocný model otočen vertikálně o 180º hodnotou 1, či nikoliv hodnotou 0.

Příklad

Offset ( 0.0, 0.0, 0.0 )

Umožní posunutí pomocného modelu nákladu vůči základnímu modelu vozu. posun lze definovat v osách X, Y a Z. Hodnoty jsou vztaženy k centrálnímu bodu 0 pomocného modelu. Tento parametr umožní umístit pomocný model kamkoliv. Toho lze využít např. při naložení vozu jedním modelem nákladu vícekrát (např. modelem nákladu bedny, silničního vozidla atp.).

Příklad

Visibility ( „Cab2D“ )

Nový paramatr OR. Hodnotou je  místo, odkud bude FreightAnim viditelný. To může být z venku – Outside, z klasické kabiny – Cab2D a nebo z 3D kabiny – Cab3D. Případně také kombinací tří uvedených míst. Zajistí u 2D kabiny výhled na model vozu. Toho lze využít u kapotových a parních lokomotiv a u 2D kabiny průhledem okna sledovat vlastní kapotu nebo kotel vč. stínů. Předpokladem je model načtený jako FreightAnimStatic (stejný jako základní nebo upravený – očesaný o části mimo zorné pole pohledu z kabiny). Textura pohledu z kabiny musí mít potom čelní sklo vyřezané (zbavené originálního pohledu na kapotu). Omezení průhledu zašpiněním nebo zaprášením zůstane zachované. Jako model FreightAnimu lze použít i samotný model vozu, ale musí mít v tom případě přejmenován.

Příklad

BLOK SPOJOVÁNÍ VOZŮ

Coupling (

Počátek dílčího bloku pro spřáhla. Parametry spřáhel se použijí se dvakrát po sobě, protože parametry předního i zadního spřáhla mohou být odlišné. První blok je určen pro zadní spřáhlo a druhý blok je určen pro přední spřáhlo.  Vozidlem s typicky odlišnými parametry spřáhel je parní lokomotiva (s výjimkou tendrovek). V předu má klasickou šroubovku a vzadu má pevné spojení s tendrem. Blok musí být zakončen uzavírací závorkou.

Příklad

Type ( Chain )

Simulátor akceptuje tři typy spřáhel: Chain (odpovídá evropské šroubovce), Bar (pevné, nepružné spojení) a Automatic (automatické spřáhlo). Zatímco s automatickým spřáhlem umí dále ještě pracovat, zbylé dva typy jen toleruje a pokládá je za automatické spřáhlo. Simulátoru tak nedělá problém na trati rozpojit jinak nerozpojitelné díly jednotek nebo lokomotivu s tendrem.

Příklad

Spring (

Blok parametrů chování pružiny spřáhla. Blok musí být zakončen uzavírací závorkou.

Příklad

Stiffness ( 6.7e6N/m 4.4e8N/m )

Parametr tuhosti spřáhla. První hodnota reprezentuje podle UIC 520 mezní sílu zdvihu táhla šroubovky o 50 až 60 mm. Ta je min. 400 kN.  Tuhost pružiny tedy bude cca. 6.7e6 N/m. Druhá hodnota je za celý vlak. 4.4e8N/m. Odpovídá to cca. 66 spřáhlům u 33 vozů s hmotností 75 t. Vlaky těžší než 2500 t se asi běžně nevypravují.

Příklad

Break ( 8.5e5N 8.5e5N )

Parametr přetržení spřáhla. Hodnoty reprezentují dvě fáze, ale obvykle se uvádí stejné. Nejslabším článkem spřáhla je závěsnice. Ta má dle UIC 520 mezní pevnost 850 kN a pro vozidla lehké stavby 380 kN. Hodnoty tedy budou 8.5e5N nebo 3.8e5N.

Příklad

r0 ( 0cm 2.5cm )

Parametr rádiusu vzájemného proniknutí spřáhel. První hodnota 0 a nebo jí lze dorovnat atypické spojení, např. lokomotivy a tendru. Druhá hodnota určuje velikost prolnutí. U evropských spřáhel tvoří mezeru mezi talíři nárazníků. Stačí tedy hodnota cca. 2,5 cm.

Příklad

CouplingHasRigidConnection ( 0 )

Parametr určuje, zda je spojení pružné (0) nebo tvrdé (1). První se používá pro spřáhla s pružinou, druhý je pro pevná spojení (např. tyčí u malých drážních mechanismů, či spojení lokomotiva tendr).

Příklad

Velocity ( 0.01m/s )

Parametr max. rychlost najíždění vozidel při spřahování. Open Rails jej však zřejmě nevyužívá. Kolize a vykolejení nemá prakticky propracované.

Příklad

V současné době vývojáři Open Rails pracují na rozšířeném modelu spřáhel, který by lépe reprezentoval činnost spřáhel ve vlaku při zrychlení a zpomalování vozů navzájem (natahování a stlačování). Rozšířený model je však ve stádiu vývoje. Nezohledňuje evropskou šroubovku a nárazníky a zatím zvládá pouze natažení spřáhla při zrychlení nebo rozjezdu.

BLOK BRZD

U následujících parametrů brzd doporučuji podrobnější popis nastavení v dokumentu Manuál pro nastavení brzd.

BrakeEquipmentType ( „Handbrake, Graduated_release_triple_valve, Auxilary_reservoir“ )

Parametr brzd. Stanovuje použitou brzdovou výbavu namontovanou na voze. Simulátor podle použitých prvků potom přizpůsobí funkce brzd. Může jít o tyto prvky a jejich kombinace:

handbrake ruční brzda
triple_valve třícestný ventil
graduated_release_triple_valve postupně odbrzditelný třícestný ventil
auxilary_reservoir pomocný vzduchojem
vacuum_brake sací brzda
ep_brake elektro-pneumatická brzda
ecp_brake elektronicky řízená brzda
emergency_brake_reservoir nouzový vzduchojem
retainer_3_position 3-polohový pojistný ventil (USA)
retainer_4_position 4-polohový pojistný ventil (USA)
distributor rozdělovač

Příklad

BrakeSystemType ( „Air_single_pipe“ )

Parametr brzd. Určuje jakým způsobem bude ovládán brzdový rozvaděč. Simulátor podle vybraného systému potom přizpůsobí funkce brzd. Může jít o tyto systémy:

Air_single_pipe Brzda je řízena hlavním potrubím tlakové brzdy
Air_twin_pipe Brzda je řízena hlavním potrubím tlakové brzdy a má napájecí potrubí
Vacuum_single_pipe Brzda je řízena hlavním potrubím sací brzdy
Vacuum_twin_pipe Brzda je řízena hlavním potrubím sací brzdy a má napájecí potrubí
ECP Brzda je řízena elektronickým systémem
EP Brzda je řízena kombinací hlavního potrubí a el. signálu
Air_piped Průběžné potrubí tlakové brzdy
Vacuum_piped Průběžné potrubí sací brzdy

Příklad

MaxBrakeForce ( 90kN )

Parametr brzd. Velmi důležitý parametr, kterým simulátor umožní zastavit na předepsané dráze. Jde o maximální brzdící sílu vyvíjenou zdržemi na kola nebo brzdovými destičkami na brzdový kotouč. Počítá se z brzdících procent spočetných pro dané vozidlo (pro režimy prázdný, ložený, osobní, nákladní, rychlík atp.), dále z hmotnosti vozidla, koeficientu pro typ brzdy (špalíková, kotoučová) a protože jsou vstupní údaje v tunách, je ještě potřeba silové (váhové) tuny převést na kN. 1 silová tuna = 9.80665 kN
( podle vztahu 1 kN = 1 tuna·m·s-2 ).

Použitý vzorec potom vypadá takto:

MaxBrakeForce = hmotnost x brzdící % x koef.typ.brzd x 9,80665

 • brzdící % vozidla = stanovená brzdící váha vozidla / hmotnost vozidla

Příklad

MaxHandbrakeForce ( 3kN )

Parametr brzd. Stejné jako v předchozím případě, ale pro ruční brzdu. Použije se 20 brzdících %, tedy 0,20. Brzdný účinek je podstatně menší, protože brzda brzdí stojící vozidlo(a) proti samovolnému rozjetí.

Příklad

NumberOfHandbrakeLeverSteps ( 10 )

Parametr brzd. Parametr má reprezentovat počet otoček kolem ruční brzy (v reálu cca. 10 až 20 otáček), ale na simulátor nebude mít v praxi žádný vliv. Ruční brzda se totiž „zatahuje“ klávesovou zkratkou.

Příklad

TripleValveRatio ( 2.5 )

Parametr brzdového rozvaděče. Hodnotou je násobič, kterým se řídí rozsah tlaků v brzdovém válci. Protože se brzdič řídí velikostí tlaku v hlavním potrubí, určuje brzdič velikost tlaku v brzdovém válci tímto násobičem. Je-li rozdíl tlaků v hlavním potrubí mezi 0 až 1,5 baru a násobič bude 2,5, potom budou tlaky v brzdovém válci v rozmezí 0 až 3,75. Předpisy UIC uvádí max. tlak v brzdovém válci 3,8 ±0,1 baru. Pro získání přesnější hodnoty středu maxima lze použít i přesnější hodnoty násobiče. Při hodnotě 2,53 bude max. tlak ve válcích 3,795 baru. V praxi nemá to ale neznamená žádnou významnou změnu.

Příklad

MaxReleaseRate ( 0.2bar/s )

Parametr brzdového rozvaděče. Hodnotou je rychlost vypouštění vzduchu z brzdového válce. Ta se určí jako podíl rozdílů tlaků ve válci (0,4 baru na počátku a maxima na konci) a průměrné doby vypouštění. Ta se stanoví podle použitého brzdového režimu. Např. pro vůz brzděný v brzdovém režimu P bude tato hodnota okolo 0,2bar/s.

Příklad

MaxApplicationRate ( 0.45bar/s )

Parametr brzdového rozvaděče. Hodnotou je rychlost napouštění vzduchu do brzdového válce. Ta se určí jako podíl rozdílů tlaků ve válci (0 baru na počátku a 95% maximálního na konci) a průměrné doby napouštění. Ta se stanoví podle použitého brzdového režimu. Např. pro vůz brzděný v brzdovém režimu P bude tato hodnota okolo 0,45bar/s.

Příklad

MaxAuxilaryChargingRate ( 4.864bar/s )

Parametr brzdového rozvaděče. Hodnotou je maximální rychlost plnění pomocného vzduchojemu stlačeným vzduchem. Hodnota je počítána z rozdílů tlaků v pomocném vzduchojemu, jeho objemu, kapacity objemového průtoku 1¼“ hlavního potrubí a atmosférického tlaku.

Příklad

EmergencyResChargingRate ( 4.864bar/s )

Parametr brzdového rozvaděče. Open Rails používá u brzdiče tzv. „nouzový“ vzduchojem.  V evropských podmínkách se tento nouzový vzduchojem dá označit činností i názvem jako rozvodový vzduchojem. V OR je od něj odvozena činnost pomocného vzduchojemu, je proto navržen v poměru 1:1 s pomocným vzduchojemem. Hodnotou je maximální rychlost plnění nouzového vzduchojemu stlačeným vzduchem.

Příklad

BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce ( 3.8bar )

Parametr brzdového rozvaděče. Hodnotou je maximální dosažitelný tlak v brzdovém válci. Podle norem UIC to je  3,8 baru. (u přímočinné brzdy hnacích vozidel potom 4 bary). U sací brzdy typu Hardy nebo Korting je potom hodnotou podtlak ekvivalentní pro 52 cm rtuťového sloupce. Což je asi 0,69327 baru.

Příklad

EmergencyResVolumeMultiplier ( 1.0 )

Parametr brzdového rozvaděče. Hodnotou je poměr mezi pomocným a nouzovým vzduchojemem. Protože parametry pomocného vzduchojemu jsou počítány z nouzového, používám pro oba vzduchojemy poměr 1:1.

Příklad

EmergencyResCapacity ( 25l )

Parametr brzdového rozvaděče.. Hodnotou je obsah nouzového vzduchojemu. V OR je od něj odvozena činnost pomocného vzduchojemu, je proto navržen v poměru 1:1 s pomocným vzduchojemem. Velikost obsahu tedy bude totožná s pomocným vzduchojemem. A obsah pomocného vzduchojemu se zase odvíjí od velikosti a počtu brzdových válců.

Přiklad

BrakePipeVolume ( 6.9l )

Parametr brzd. Hodnotou je objem brzdového potrubí o světlosti 1¼“ (1″) namontovaného na voze.

Příklad

ORTSBrakeShoeFriction ( X1Y1 ………XxYx)

Parametry křivky koeficientu tření špalíkových a kotoučových brzd. Hodnotami je série odečtených bodů průběhu křivky, tedy velikosti koeficientu v závislosti na rychlosti vozidla (X=rychlost, Y=koeficient). Jedna křivka je používána pro standardní zdrže ze šedé litiny, druhá křivka je pro destičky kotoučových brzd. Ty jsou obvykle z kompozitních materiálů. Série začíná rychlostí 0 km/h a koeficient pro tuto počáteční rychlost se zároveň používá pro výpočet maximální brzdné síly parametrem MaxBrakeForce.

Příklad

BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce

Parametr sacích brzd. Hodnotou je maximální dosahovaný podtlak v brzdových válcích. U sacích brzd typu Hardy nebo Korting (kkStB a ČSD) to dělá 52 cm rtuťového sloupce (0,69327 baru).

Příklad

ORTSNumberBrakeCylinders ( 1 )

Parametr sacích brzd. Hodnotou je počet brzdových válců sací brzdy, namontovaných na voze.

Příklad

ORTSBrakeCylinderSize ( 15in )

Parametr sacích brzd. Hodnotou je vnitřní průměr brzdového válce sací brzdy. Výchozí hodnotou je jednotka metr. Pro snazší orientaci se však používá původní historické míry v palcích.

Příklad

ORTSAuxilaryResCapacity ( 0.064m^3 )

Parametr sacích brzd. Hodnotou je objem pomocné podtlakové jímky sacích brzd. Objem této jímky je přibližně dvacetinásobek ekvivaletní pomocné jímky pro tlakovou brzdu.

Příklad

BLOK JÍZDNÍCH ODPORŮ A TŘENÍ

Open Rails rozhodnutím programátorů nepoužívá žádných parametrů definující podmínky vykolejení jako jsou např. původní parametry MSTS – DerailRailHeight, DerailRailForce a DerailBufferForce. Důvody jsou etické.

CentreOfGravity ( 0m 2.16m 0m )

Parametr určující polohu těžiště vozu. Nejčastěji (není-li známá přesná poloha z technických dat) se uvádí jako polovina výšky vozidla a ve středu v příčné a podélné ose.

Příklad

ORTSTrackGauge ( 1m 435mm )

Parametr rozchodu kolejí, pro který je vozidlo určeno. Na železnici v ČR půjde o standardní normální rozchod 1435 mm, případně úzkokolejný rozchod 760 mm.

Příklad

ORTSRigidWheelbase ( 2m 300mm )

Parametr rozvoru náprav nebo rozvoru náprav podvozku. Hodnotou je vzdálenost os náprav pevné části podvozků nebo krajních náprav obecně (např. parních lokomotiv). Hodnoty je použita pro výpočet jízdních odporů a tření.

Příklad

ORTSUnbalancedSuperelevation ( 150mm )

Parametr vzájemného převýšení temena kolejnic. To se používá pro snížení účinků příčné odstředivé síly v projížděných obloucích. Podle předpisů ČSD, ČD a SŽDC je hodnota  menší nebo rovna 150 mm.

Příklad

ORTSTrackSuperElevation ( X1Y1 ………XxYx)

Parametr vzájemného převýšení temena kolejnic. Pomocí tabulky uvádí pro jednotlivé poloměry oblouků příslušné převýšení temena kolejí. Hodnoty X udává poloměr oblouku v metrech, hodnota Y potom převýšení v mm. Pro tratě ČSD, ČD lze použít hodnoty z příslušných předpisů o kolejovém svršku:

0.0 0.0
80.0 20.0
90.0 26.7
100.0 33.3
110.0 40.0
120.0 46.7
130.0 53.3
140.0 60.0
150.0 66.7
160.0 73.3
170.0 80.0
180.0 86.7
190.0 93.3
200.0 100.0
210.0 106.7
220.0 113.3
230.0 120.0
240.0 126.7
250.0 133.3
260.0 140.0
270.0 146.7
280.0 153.3
290.0 160.0

ORTSBearingType ( Roller )

Parametr pro výpočty Davisových koeficientů mechanických tření a aerodynamických odporů. Jako hodnota je uveden typ ložisek použitý na nápravách vozu. Friction=kluzná, Roller=valivá, Low=nízkoodporová.

Příklad

ORTSDavis_A ( 923.9 )

Parametr představuje spočtenou hodnotu Davisova koeficientu mechanické síly A  z rovnice vozidlového odporu Ov = A + B*v + C*v2 . Pro výpočet s hmotností vagónu nebo  lokomotivy. Výpočet lze provést pomocí kalkulačky vozidlových odporů FCalc2.0. Výchozí jednotkou je Newton, jednotka tedy nemusí být  u hodnoty uvedena.

Příklad

ORTSDavis_B ( 42.11 )

Parametr představuje spočtenou hodnotu Davisova koeficientu mechanického odporu B  z rovnice vozidlového odporu Ov = A + B*v + C*v2 . Pro výpočet s hmotností vagónu nebo lokomotivy. Výpočet lze provést pomocí kalkulačky vozidlových odporů FCalc2.0. Výchozí jednotkou je N/m/s, jednotka nemusí být tedy uvedena u hodnoty.

Příklad

ORTSDavis_C ( 4.8875 )

Parametr představuje spočtenou hodnotu Davisova koeficientu aerodynamického odporu C z rovnice vozidlového odporu Ov = A + B*v + C*v2 . Pro výpočet s hmotností vagónu nebo lokomotivy. Výpočet lze provést pomocí kalkulačky vozidlových odporů FCalc2.0. Výchozí jednotkou je Nm/s2, jednotka nemusí být tedy uvedena u hodnoty.

Poznámka: Podle kapitoly 8.1.1 manuálu Open Rails jsou jiné metody definování vozidlových odporů ignorovány (např. Friction podle MSTS) a nahrazeny ekvivalentem Davisových koeficientů.

Příklad

BLOK ADHEZE

Parametr pro stanovení adheze hnacích vozidel. Open Rails původní parametr pro MSTS Adhesion nepoužívá a zavedl vlastní metodu výpočtu postavenou na standardním vzorci Curtius-Knifflera nebo Kothera.

Vzorec pro výpočet adhezních sil:

 • kde W je koeficient počasí
 • m je hmotnost vozidla
 • 9,81 tíhové zrychlení pro převod hmotnostních tun na silové
 • součinitel adheze podle vzorce Curtius-Knifflera

ORTSAdhesion (

Parametr vyznačující počátek bloku parametrů adheze. Všechny následující parametry spadající do tohoto bloku následují na řádcích za závorkou. Druhá závorka blok ukončuje za posledním parametrem. Pokud by tato uzavírací závorka chyběla, načítání do simulátoru skončí chybou.

ORTSCurtius_Kniffler ( 7.5 44 0.161 0.7 )

Parametr pro výpočet součinitele adheze podle vzorce Curtius-Knifflera. Tomu odpovídají i hodnoty parametru A, B a C. které vycházejí z původního vzorce  
kde A=7.5, B=44 a C=0.161 a D je dopočítaná hodnota podle modelu rozšířené adheze a měla by být vždy 0,7.

Příklad

ORTSSlipWarningThreshold ( 70 )

Parametr s hodnotou procent, při kterých se zobrazí varování o prokluzu kol. Takře např. při prokluzu kol ze 70% (a více) dojde k varovné hlášce na obrazovce. Strojvedoucí (hráč) potom musí zareagovat snížením výkonu, pokud k tomu nedojde automaticky jinými nástroji (např. parametr ORTSWheelSlipCausesThrottleDown ( ) nebo Antislip ( ).

Příklad

BLOK OSVĚTLENÍ A SVĚTELNÝCH EFEKTŮ

Lights ( 23

Parametr světel, vyznačující počátek bloku parametrů osvětlení a světelných efektů. Číslo za závorkou udává počet dílčích definic světel (každé světlo má svoji vlastní definici nezávislou na ostatních). Všechny následující parametry spadající do tohoto bloku následují na řádcích za závorkou. Druhá závorka blok ukončuje za posledním parametrem. Pokud by tato uzavírací závorka chyběla, načítání do simulátoru skončí chybou.

Light (

Parametr světel. Začátek bloku dílčí definice světla. Blok musí být zakončen uzavírací závorkou.

Type ( 1 )

Parametr světel. Určuje typ světla. Pro světelný kužel je hodnota 1 a pro světelnou plochu je hodnota 0.

Conditions (

Parametr světel. Začátek podbloku podmínek, za kterých světlo svítí. Podmínky se mohou sčítat. Kombinací různých podmínek lze dosáhnout svícení návěstních světel a reflektorů podle příslušných drážních předpisů. Ne vždy je to ale možné, protože hráčem prostřednictvím spínače v kabině je ovládán pouze reflektor. A to třemi stavy vypínače: vypnuto-tlumená-dálková. Veškeré kombinace návěstního osvětlení se tedy musí ovládat těmito třemi stavy.
Podblok musí být zakončen uzavírací závorkou.

Headlight ( 3 )

Parametr světel. Podmínky pro hlavní reflektor:

   • 0 = neovládané
   • 1 = vypnuté
   • 2 = ovládané funkcí tlumené
   • 3 = ovládané funkcí dálkové
   • 4 = obojí

Unit ( 2 )

Parametr světel. Podmínky pro umístění světla:

   • 0 = nezávislé na umístění
   • 1 = kterákoliv strana vozu
   • 2 = přední stanoviště – svítit dopředu ( Azimuth ( 0 0 0 ) )
   • 3 = přední stanoviště – svítit dozadu ( Azimuth ( 180 180 180 ) )
   • 4 = zadní stanoviště – svítit dopředu ( Azimuth ( 180 180 180 ) )
   • 5 = zadní stanoviště – svítit dozadu ( Azimuth ( 0 0 0 ) )

Control ( 2 )

Parametr světel. Podmínky pro řízení světla:

   • 0 = nezávislé řízení
   • 1 = ovládá hráč
   • 2 = ovládá simulátor

Service ( 2 )

Parametr světel. Podmínky pro službu, kdy světla svítí:

   • 0 = nezávislé na službě
   • 1 = mimo službu (vozidlo nečinné)
   • 2 = ve službě (vozidlo činné)

TimeOfDay ( 0 )

Parametr světel. Podmínky pro část dne, kdy světla svítí:

   • 0 = nezávislé na denní době
   • 1 = pouze ve dne
   • 2 = pouze noci

Coupling ( 0 )

Parametr světel. Podmínky za kterých budou světla svítit, při připojení vozu:

   • 0 = nezávislé na připojení
   • 1 = vůz připojen vpředu
   • 2 =vůz připojen vzadu
   • 3 = vůz připojen na obou stranách

Weather ( 0 )

Parametr světel. Podmínky pro počasí, kdy světla svítí:

   • 0 = nezávislé na počasí
   • 1 = vůz připojen vpředu
   • 2 =vůz připojen vzadu
   • 3 = vůz připojen na obou stranách

FadeIn ( 0.5 )

Parametr světel. Hodnotou je délka rozsvěcování světla ve sekundách. Dají se tak simulovat různé druhy světel od historických acetylénových, přes žárovkové až moderní LED.

FadeOut ( 0.5 )

Parametr světel. Hodnotou je délka pohasínání světla ve sekundách. Dají se tak simulovat různé druhy světel od historických acetylénových, přes žárovkové až moderní LED.

States ( 1

Parametr světel. Hodnotou je počet definic vlastností. Vlastností může být více, čehož využívá např. animace blikání (oheň, jiskry atp.).

State (

Parametr světel. Začátek podbloku dílčí definice vlastností světla. Podblok musí být zakončen uzavírací závorkou.

Duration ( 0 )

Parametr světel. Určuje dobu trvání dílčí definice světla v sekundách a desetinách sekund.

LightColour ( FFFFFAD8 )

Parametr světel. Hodnota je v hexadecimálním kódu a určuje transparentnost (první dva znaky) a odstín (zbylých šest znaků) světla.

transparentnost v HEX kódu:

Position ( -0.77 1.67 8.05 )

Parametr světel. Určuje střed umístění světla. Hodnotami jsou souřadnice XYZ vztažené k centrálnímu bodu 0 modelu.

Angle ( 15 )

Parametr světel. Pouze pro typ světla 1. Určuje úhel světelného kužele ve stupních.

Azimuth ( x.x y.y z.z )

Parametr světel. Pouze pro typ světla 0. Určuje natočení světla podle os X Y Z. Hodnotou je úhel ve stupních. Například pro světla směřující dopředu se použije Azimuth (0 0 0 ). Pro světla svítící dozadu bude potom Azimuth ( 180 180 180 ). Otáčení doprava je v kladných hodnotách 0 až 180°, otáčení doleva je v záporných hodnotách 0 až -180°.

Transition ( 0 )

Parametr světel. Definuje čas v sekundách přechodu z jednoho stavu do druhého.

Elevation ( 0 13 0 )

Parametr světel. Pouze pro typ světla 0. Určuje náklon světla proti osám X Y Z. Hodnotou je úhel ve stupních. Používá se například v případech, že je čelní plocha kabiny nebo kapoty zešikmená. Naklápění nahoru je v kladných hodnotách 0 až 180°, naklápění dolů je v záporných hodnotách 0 až -180°.

Radius ( 0.3 )

Parametr světel. Má dvojí význam. Pro typ světla 1 je hodnotou vzdálenost dosvitu v metrech. Pro typ světla 0 je hodnotou poloměr světelného terče v metrech. Výsledný vizuální efekt ale záleží na použité masce světla. Maska má formát PNG, jmenuje LightGlow.png a je umístěna v adresáři \Open Rails\Content\ a je pro všechna světla stejná. Nebývá „plná“, ale snaží se napodobovat zář nebo lom paprsků. Viz. obrázek:

Originální maska imituje paprsky, které se lámou ve skle reflektoru. Rádius v tomto případě musí být větší. Modifikovaná maska imituje pouze zář, hodí se tak pro více druhů světel. Má plnější střed a rádius v tomto případě může být menší.

Sound ( „..\\..\\common.snd\\snd742\\742eng-OR.sms“ )

Parametr odkazuje na zdroj ozvučení. Vyskytuje se v bou sekcích, tj. pro vůz i pro pohon a kabinu. Hodnotou je kompletní cesta k souboru s definicí ozvučení .sms. Společně sdílené prvky jako jsou kabiny, zvuky apod. mají v rámci trainsetu svoji hlavní složku, kde jsou soustředěny ve svých vlastních složkách. Název hlavní složky bývá pojmenován podle zvyklostí z MSTS – common.snd pro zvuky a common.cab pro kabiny. Nejedná se však o striktní předpis. Název může být libovolný, ale v parametru Sound musí být správně zapsán. OR akceptuje lomítka jednoduchá i dvojitá, otočená vpravo i vlevo. Musí však být použité jednotně a celou zapsanou cestu je lepší uzavřít uvozovkami.
Další možností je umístění složky se zvuky přímo do složky vozu. Složka musí být pojmenovaná jako Sound. Parametrem je potom samotný název souboru s definicí ozvučení .sms. Toto řešení se zpravidla používá u speciálních vozidel, jejichž zvuky nebudou mít další využití.

Inside (

Blok parametrů pro interní pohled cestujícího. Další parametry uvnitř bloku definují model, místo a směr rozhlížení se. Parametr není limitován jen na osobní vozy, ale může být použit i na vozech nákladních pro posunovače nebo na hnacích vozidlech pro pomocníka strojvedoucího. Na jednom voze může být definováno více pohledů současně. Přepínají se potom za použití kláves SHIFT+F5. Blok musí být zakončen uzavírací závorkou. Součástí bloku byl i parametr RotationLimit. Ten však OR nepoužívá a pohledem umožňuje otáčet bez omezení.

PassengerCabinFile ( nazev_modelu.s )

Parametr pro interní pohled cestujícího. Hodnotou je odkaz na soubor s modelem ze kterého pohled realizován. Může jít při tom přímo o model vozu a nebo o speciální model interiéru vozu.

PassengerCabinHeadPos ( -0.90 2.091 0 )

Parametr pro interní pohled cestujícího. Hodnotou jsou souřadnice výchozího bodu pohledu X Y Z vztažené k centrálnímu bodu modelu. Výchozím bodem by měla být pozice očí cestujícího uvnitř vozu.

StartDirection ( 0 90 0 )

Parametr pro interní pohled cestujícího. Hodnotou je počáteční směr pohledu cestujícího . prvním číslem zaklonění (kladný úhel) nebo sklonění (záporný úhel) pohledu, druhým číslem je vertikální otočení hlavou. Pohled napravo (kladný úhel) a pohled nalevo (záporný úhel). Třetí hodnotou je naklopení hlavy (pohledu) k ramenům. Prakticky se nepoužívá, mohlo by jít o pohled podél vlaku při vyklonění z okénka.

Sound ( „2000Pas.sms“ )

Parametr pro interní pohled cestujícího. Hodnotou je odkaz na soubor definice zvuku. Použití je stejné jako u standardního zvuku parametrem Sound. Použije se v případě, má li interní pohled cestujícího vlastní definici ozvučení pro interiér vozu. Pokud není k dispozici, nahradí jej OR zvukem externím pro vůz, patřičně zeslabeném.

 

PassengerCapacity ( 32 )

Parametr pro osobní vozy a jednotky. Hodnota udává počet cestujících, kteří mohou nastoupit. Používá se v aktivitách, kde OR počítá s minimálním časem 10 s pro výstup/nástup jednoho cestujícího. Z uvedené hodnoty a počtu vozů ve vlaku potom vychází minimální doba čekání vlaku ve stanici.

ORTSPantographs (

Blok parametrů pro pantografy. Pantografy jsou vně vozu a proto se parametr zapisuje do sekce Wagon. Provádí zpoždění animace zdvižení pantografů. Blok musí být zakončen uzavírací závorkou.

Pantograph (

Poblok parametrů pro pantografy. Zpoždění je totiž možné nastavit pro každý pantograf zvlášť. OR akceptuje až 4 pantografy. Podblok musí být zakončen uzavírací závorkou.

Delay ( 3s )

Parametr zpoždění animace zdvihu pantografu. Hodnotou je čas zpoždění v sekundách.

Include ( „..//common.inc//lokomotivy//165//svetla_165.inc“ )

Parametr, který odkazuje na další části zápisu nastavení vozidel, zapsaných v jiných souborech. Smyslem těchto externích zápisů je opakování stejných bloků např. pro spřáhla, brzdy atp. Nevýhodou je ovšem roztříštěnost takového zápisu nastavení. Sám jej používám pouze ve výjimečných případech. Důvodem je zanedbatelná velikost textového souboru s nastavením, takže nějaké opakující se řádky navíc už nahrají žádnou roli. Větší důraz dávám na přehlednost. A třeba právě pro definice LED světel, které obsahují tisíce řádek kódu parametr Include využívám.
Hodnotou je cesta k souboru se stejnými pravidly jako u parametru Sound. Doporučuji tento parametr zapisovat až na úplný konec sekce vozu. Může se totiž stát, že OR následující parametry přeskočí a pokračuje další sekcí Engine.

KONEC SEKCE VOZU

SEKCE POHONU A ŘÍZENÍ